Home > LAMP > Overview > PhD Students
SEARCH
 
 
PhD Students
 
• Vision
• Research Areas
• Members
• Publications
• PhD Students
     
Name Email ( * at rri.res.in )  
     
Adwaith K.V. adwaith  
Ananda Prakash prakash  
Arun Bahuleyan arunb  
Ashutosh Singh ashutoshs  
Bapan Debnath bapan  
Bhagyalakshmi D. bhagyadds  
Gaurav Kumar Tiwari gaurav  
Madhumita Sarkar madhumita  
Kaushik Joarder kaushik  
Maheswar Swar mswar  
Nancy Verma nancy  
Niranjan Myneni niranjan  
Nishant Joshi njoshi  
Pradosh Kumar Nayak pradosh  
Rishab Chatterjee rishab17  
Sagar Suthradhar sagars  
Sanchari Chakraborti sanchari  
Shovan Kanti Barik shovanb  
Silpa B S silpa  
Simanraj Sadana simanraj  
Snehal Baburao Dalvi snehald  
Soumya Ranjan Mishra soumyaranjan  
Sreyas P. Dinesh sreyaspd  
Subhajit Bhar subhajit  
Subodh Vashist subodh  
Surya Narayan Sahoo suryans  
Vardhan Rajendra Thakar vardhanr  
     
 
 
 
   
 
ADMISSIONS  |  CONTACT RRI  |  RTI  |  PROCUREMENTS  |  RRI INTRANET COPYRIGHT RRI 2010