Home > LAMP > Overview > PhD Students
SEARCH
 
 
PhD Students
 
• Vision
• Research Areas
• Members
• Publications
• PhD Students
     
Name Email ( * at rri.res.in )  
     
Adwaith K.V. adwaith  
Ajay Kumar ajayk  
Ananda Prakash prakash  
Ashutosh Singh ashutoshs  
Atul Vinu atulv  
Ayyappan J ayyappan  
Bapan Debnath Bapan  
Bhagyalakshmi D. bhagyadds  
Gaurav Kumar Tiwari gaurav  
Karthik H S karthik  
Kaushik Joarder kaushik  
Maheswar Swar mswar  
Muhamed Shafi Ollakkan ollakkans  
Nancy Verma nancy  
Niranjan Myneni niranjan  
Nishant Joshi njoshi  
Pradosh Kumar Nayak pradosh  
Rahul Sawant rahuls  
Rishab Chatterjee rishab17  
Sagar Suthradhar sagars  
Sanchari Chakraborti sanchari  
Silpa B S silpa  
Simanraj Sadana simanraj  
Sreyas P. Dinesh sreyaspd  
Subhajit Bhar subhajit  
Subodh Vashist subodh  
Surya Narayan Sahoo suryans  
W.R. Vikram Bhatt vikrambhat  
     
 
 
 
   
 
ADMISSIONS  |  CONTACT RRI  |  RTI  |  PROCUREMENTS  |  RRI INTRANET COPYRIGHT RRI 2010